وظایف و تکالیف قانونی مودیان اصناف مشمول نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی

وظایف مودیان :


1- باتوجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب واستفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سالهای 1392 و 1393 و 1394 مودیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را بمنظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده ، با تکمیل ((برگه ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی)) که دربرگیرنده اطلاعات هویتی آنان ، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره مالیاتی ذیربط اعلام نموده و همچنین از درگاه ثبت صندوق و نرم افزار فروش در وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir ثبت نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آئین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواهد بود .
بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا ، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند (7) این دستورالعمل (گزارش فصلی فایل TTMS ) را داشته باشد .
2- مودیان مشمول نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند حداکثرظرف دوماه از تاریخ شروع فعالیت،نسبت به نصب واستفاده ازسامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را بشرح بند(1) به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
3- مودیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند(1) به ادارات امور مالیاتی اعلام نمایند .
4- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی ، مکلف هستند از ابتدای سال مشمولیت کلیه خرید و فروشهای خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده (پیوست شماره 2و3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند .

5- مودیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به دو گروه بشرح ذیل تقسیم می گردند :


6- الف) مودیان موضوع بند(ج)  ماده (95) مالیاتهای مستقیم ، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند .
ب) مودیان مشمول بندهای(الف)و(ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (7) این دستورالعمل از طریق سایت Tax.gov.ir برای سازمان امورمالیاتی ارسال نمایند  ( دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش بصورت فصلی (بهار ، تابستان ، پائیز و زمستان ) و از ابتدای سال 1394 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد )
در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد ، مودی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مذکور را در سامانه ثبت نماید .

مودیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی ، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند . مودیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی بمنظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه ها یا دستورالعمل های سامانه و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار مالی مورد استفاده را حسب درخواست ماموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند


7-ویژگیهای فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی :


مشخصات فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش ) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال مشخصات فایل الکترونیکی آن و همچنین ریزفیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق بخش "صورت الکترونیکی معاملات " در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی Tax.gov.ir در دسترس می باشد . ضروری است مودیان فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(169) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امورمالیاتی ارسال نمایند .